Новите критерии на ЕС за еко маркировка на матраци

eco-матраци

На 23 Юли 2014 г. ЕС прие решение за създаване на нови екологични критерии относно сертифицирането на матраци като „зелени“. Еко насоки в ЕС вече съществуват въз основа на Регламент 66/2010, който изисква установяването на критерии по продуктови групи. В съответствие с него, решение на Комисията 2009/598/EC първоначално определени екологичните критерии и свързаните с тях изисквания за оценка и проверка за матраци валидни до 30 юни 2014 година.

Кандидатите за матраци носещи етикет „еко“ трябваше да докажат, че произвежданите от тях матраци отговарят на критериите определени за съответната продуктова група. Одобрените кандидати получиха правото да използват логото на ЕС за екомаркировка и да рекламират своите продукти като наградени с екомаркировката на ЕС.

От създаването на ЕС екомаркировката до сега броят на производителите на „зелени матраци“ е на относително ниско ниво. Въпреки това, в резултат на увеличението в производството на еко матраци, Комисията счете, че е целесъобразно да се промени обхватът на продуктовата група и да се въведе ревизиран набор от критерии, така че екомаркировката на ЕС за матраци правилно да отразява настоящето състояние по производство на матрак технологията и информация за последно използваните иновации (например използването на нанотехнологии).

Новите еко критерии на ЕС са насочени не само към производството, но и към проследяването на жизнения цикъл на използваните материали, включително по ограничаване на използването на опасни съединения, нивата на опасни отпадъци, както и за приноса на матраците по замърсяване на въздуха в затворени помещения.

Решението замества бившите ЕС критерии за екомаркировка на матраци, съгласно Решението от 2009 година. Новите критерии следва да бъдат валидни за срок от четири години, считано от 23 юни, 2014 година. Въпреки обявената дата на взизане в сила на новите разпоредби, ЕС разреши и преходен период за производителите на чиито матраци е присъден знак за екомаркировка на ЕС въз основа предходното решение. Лицензи за екомаркировка получени в съответствие със старите критерии могат да бъдат използвани до 13 Юни 2015 година. Така производителите на „зелени матраци“ ще имат достатъчно време да адаптират продуктите си за новите изисквания.

Търсите си матрак? Вижте предложенията на матраци Симеонов – http://www.matraci-simeonov.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *