През 3 години сменяйте лехата на нарцисите за цвят

Леха на нарциси

Нарцисите са растения, които се използват главно за озеленяване на площи. Чрез тях вашата градина или двор ще изглежда значително по-свежи.

Ако нарцисите се от­глеждат, за да се получи голям добив от висо­кокачествени цветове, целесъобразно е те да остават по 2-3 години на едно място, без да се изваждат.

Когато се цели да се получава максимален добив от висококачест­вени луковици, те тряб­ва да се изваждат всяка година, като се отстраняват цветовете.

Компромисният ва­риант е двугодишното отглеждане на нарциси­те, което позволява да се получават достатъчно красиви отрязани цветове и след втората година немалък добив от луковици.

Най-добре е детките да останат в почвата поне две или три години.

За тази цел растенията имат отлична биологична приспособимост. Техните корени живе­ят средно по три месеца.

В края на вегетацията сред тях има коренчета, които все още не са изсъхнали окончателно. При първия дъжд те се активизират, както и други нови коренчета. Така растенията започ­ват нов етап от живота си достатъчно силни.

За насажденията, които ще приключат живота си, е желателно луковиците да се из­важдат, преди листата да са изсъхнали, а само леко да са зажълтели. Това показва, че ве­гетацията им е при­ключила. Последната, най-външната люспа, вече е пожълтяла. Това е важно, защото при наличието на листа, изваждането се уле­снява и не се допуска нараняване на луковиците, тъй като не се работи на сляпо, а се вижда точно къде са растенията, изваждането се прави на ръка или със специални машини.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *