Търсите пречиствателни станции? Запознайте се с EcoTeam-bg.com

Пречиствателни станции
Пречиствателни станции

Опазването на околната среда от замърсяване е от изключителна важност за човечеството. И затова е нужно всички заедно да полагаме грижи за нея, за да е тя чиста и за поколенията след нас.

Разбира се, най-удачното е изграждането на пречиствателни станции с помощта, на които отпадъчните води да се пречистват от вредните за природата и човека вещества.

Благодарение на пречиствателните станции на фирма EcoTeam-bg.com отпадните води от бита и промишлеността отново стават годни за ползване. Изграждането на пречиствателни станции е наложително най-вече за индустриалния сектор, където отделянето на вредни, отровни вещества е в особено големи размери.

В съвременния свят пречиствателните станции използват различни методи и съоръжения с помощта, на които водата подобрява качеството си и отговаря на съответните норми. Прилагането на тези методи зависи от степента на замърсяване, като най-често това са механични, биологични и химични методи за преработване на отпадните води. Преминавайки през тези етапи на преработка в пречиствателните съоръжения отпадната, замърсена вода излиза пречистена и годна за употреба.

Механичното пречистване предполага от постъпващата в пречиствателната станция отпадъчна вода да се отделят по-големите, едри примеси, пясъкът и мазнините. Това се извършва с помощта на решетки, пясъчни филтри, маслоуловители и сита.

Механичното почистване не е достатъчно обаче, затова се преминава към биологично пречистване. При този метод отпадните води постъпват в биобасейни, където се смесват с активна утайка и се разграждат органичните вещества. След това водата постъпва във друг утаител, където под въздействието на гравитачни сили се утаява.

При химичните методи се извършва обеззаразяване на отпадните води със химични вещества във водата, като най-широко застъпени са хлорът и хлорните продукти.

Процесът на пречистване на водата изисква още стабилизация и обезвреждане на утайките. Това е също много важен етап, защото в противен случай утайката може да навреди на здравето на човека и природата. При подбора на методите и средства за обезвреждане на утайките трябва да се имат предвид местните условия и нужди.  Вижте и другите продукти на EcoTeam-bg.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *