В търсене на геодезически услуги

геодезически услуги

Още в древността хората са осъзнали необходимостта от предварително оглеждане на терените за застрояване на сгради или съоръжения, което днес се определя под наименованието геодезически услуги. Разбира се, съвременната геодезия е изключително напреднала в сравнение с древната и е незаменима, когато трябва да се проектират сгради, да се прокарват граници между имоти, да се съставят кадастри, да се предвиждат размествания на земните слоеве и др. Всички тези дейности се извършват от специализирани фирми за геодезически услуги, които работят с модерна техника и професионализъм.

Потребностите на съвременното строителство и проектиране, както и поддръжката на вече създадени сгради и съоръжения налагат търсенето на все повече геодезисти. Това допринася и за създаването на допълнителни учебни заведения, в които да се обучава такива кадри, чиято дейност е незаменима в много области на живота.

Най-общо казано всички геодезически услуги имат за цел да създадат точна и ясна представа за терени, трасета за различни цели, граници между имоти, деформации на сгради и съоръжения, вертикално планиране и други подобни. Най-търсените геодезически услуги са геодезическо заснемане и измерване, трасиране, изготвяне на кадастриални карти, определяне на граници между имоти, изследване на деформации на инженерните конструкции.

Преди да се направи проектирането на сгради, е необходимо да се заснемат геодезически терените и прилежащите към него места или конструкции, за да може да се определи точното местоположение на характерните точки на терена. Впоследствие те се нанасят върху специален план, карта или цифров модел. От точността на геодезическите заснемания се определя и безопасността на постройките или съоръженията. Специалистите, извършващи тези геодезически услуги, изработват и геодезическа снимка и топографски план, които са задължителни за работата на проектанти и инженери.

Геодезическото заснемане може да се извърши върху различни елементи: дървесни видове, терени, оси и достигнати нива на строеж, на пътни и линейни съоръжения и т.н.

Трасирането е също важен вид от предлаганите геодезически услуги. То указва трасето, по което ще се изграждат постройките и инженерните съоръжения – канали, електро- и водопроводи и др. За да се положат правилно осите на сгради или да се определи нивото, на което ще се изградят съоръженията, също е необходимо да се направи трасиране. Геодезистите, извършващи тази дейност, работят с точност до мм или част от тях, тъй като всяка грешка може да бъде фатална за живота на хората. Затова трасирането често се извършва и по време на строителните работи, за да може да даде точна представа за евентуални отклонения в работата или размествания на земни пластове.

Когато се налага да се даде строителна линия или ниво за строеж, да се разделят или обединят поземлени имоти, да се поправят грешки в кадастрите и т.н. също се прибягва до различни геодезически услуги. Източник: http://www.precizinjenering.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *