Бизнес кредит – разумен риск и много възможности

За да се развива бизнесът в една страна, много често се налага неговите представители да вземат т. нар. бизнес кредит, с който да подпомогнат извършването на различни свои дейности. Обикновено подобен заем се взема при стартиране на собствен бизнес, когато наличните средства не достигат. В други случаи кредитът може да покрие текущи разходи или да подпомогне някакви нови инвестиции на кредитоискателя.

В зависимост от целите се определят и видовете бизнес кредит – фирмен, оборотен или инвестиционен. Той може да бъде отпуснат не само от банки, но и от неправителствени организации и сдружения, от международни фондове или небанкови финансови институции.
Когато се взема решение за бизнес кредит, е важно кредитоискателите да имат ясна представа за своите финансови възможности и за бъдещите си бизнес цели, защото така рискът от евентуално непогасяване на вноските по заема ще бъде сведен до минимум. При положение че в света финансовата криза все още не е отминала, става особено наложително внимателното проучване на условията за теглене на бизнес кредит.

Всяка банка или нефинансова институция се стреми да предложи възможно най-гъвкави варианти на желаещите да заемат средства за подпомагане на своя бизнес. Процедурата по отпускане на заемите е доста бърза и освободена от излишен бюрократизъм – пример за това е Ай Еф Джи Лизинг. Обикновено в рамките на един ден се извършва проучване на желаещия да вземе заем, изясняват се целите на кредита и други подробности относно сключването на договора. Много често вече дори не се изисква предварителен бизнес план и не се прави кредитна история на клиента. Понякога дори се предлагат гратисен период за погасяване на главницата и по-ниски лихви. Когато клиентът се колебае какъв вид заем да изтегли, от финансовата институция могат да му предложат насоки, които да конкретизират намеренията му и да доведат до вземане на правилно решение.

Особено популярен е инвестиционният бизнес кредит, който се взема за закупуването на дълготрайни материални активи, ноу-хау, имоти и др. Най-често обезпечението на кредита в такива случаи е ипотека върху собствен недвижим имот. Когато са необходими оборотни средства за дадена фирма, с които да осигури работни заплати или да купи краткотрайни активи, се тегли т.нар. оборотен бизнес кредит. С него се покриват и някои ремонтни дейности на съответната фирма.

Вземането на определен бизнес кредит си има и своите положителни страни за повишаването на авторитета на фирми или други бизнес организации. Когато погасяването на вноските е своевременно и дейността на кредитоискателя се развива възходящо, фактът, че е използван заем от финансова или нефинансова институция, увеличава доверието към съответната фирма.

Пред каквито и предизвикателства да е изправен всеки, който се занимава със собствен бизнес, важно е да се подходи разумно и отговорно при изтеглянето на бизнес кредит. Предложение за бизнес кредитна линия!