Функции на Дирекция „Европейски програми и проекти

Европроекти
Европроекти
Европроекти

В тази статия ще се запознаете с функциите по направление „Инвестиции и строителство” на софийската администрация. Дирекцията, която ще бъде разгледана е тази, която се занимава с реализация на европейските програми и проекти. Тяхното детайлно ръководене, контролиране, координиране и подготовка на детайлите.

Функции на дирекцията

 • Организиране, координиране, подготовка, разработване и представяне на общински проекти за финансиране по различните видове оперативни програми. Също така и по други програми, които са свързани с Общността и от международни финансови институции;
 • Дирекцията инциира създаването на работни групи, които се грижат за подготвката на проекти за проекти, които се финансират от Европейския съюз. Участието на работните групи се свърза още с оказване на методическа помощ по отношение на изискванията на европейските програми;
 • Дирекцията координира и участва в изпълнението на европейски програми и проекти, където общината е включена страна и подпомага изпълнението на проекта;
 • Дирекцията изготвя и предоставя периодични доклади с цел проследяване на напредъка на проектите от съответните органи и институции, които следят за подробностите;
 • Дирекцията изготвя справки и отчети за развитието на работата по проекта и административния капацитет на дирекцията. Също така се правят справки за коордираните от дирекцията проекти;
 • Дирекцията следи за възможността по кандидатстването на различни европейски програми и проекти. Изготвя предложения за участието на Общината в такива;
 • Проучва възможностите за откриване на нови източници на финансиране по европейските програми и проекти;
 • Дирекцията информациионни документи и презентации за представяне на общината и възможностите й за участие в европейските програми и проекти пред международни форуми;
 • Дирекцията организиране и предоставя информация за международни прояви в чужбина, свързани с дейността на общините и регионите;
 • Също така дирекцията подготвя и поддържа база данни за проектите, които са изпълнени до този момент;
 • Дирекцията организира срещи, семинари, кръгли маси и конференции, които са свързани с изпълнението на европейските програми и проекти.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *