Оптимизация на разходите – добри резултати

Разходи – това е стойността на ресурсите за получаване на печалба или достигане на целите на фирмата или организацията. Разходите възникват от момента на снабдяване на фирмата с дългосрочни активи, суровини, материали, полуфабрикати и други подобни в зависимост от дейността на фирмата или организацията. Разходи са и плащанията към външни фирми – водоснабдяване, канализация, транспорт, за ток и отопление, и други. Разплащането с персонала, социалните и други задължения също водят до завишаване на разходите.

Разходите се намират в непрекъснато движение, променят се постоянно. Това се дължи на промяна цените на ток, вода, суровини, различните услуги свързани с транспорт, наемане на складове под наем или офиси и т.н. Всеки вид разход оказва различно влияние на икономическите резултати на предприятието или фирмата.

Всяка фирма има своите разходи – по-големи или по-малки. Всеки ръководител според своите възможности се стреми да намери начини да ги намали, разработват своя политика на оптимизация на разходите. Всеки ръководител е наясно, че разходите са необходима част за бизнеса. За това трябва да се разбере до колко резултатно се ползва всеки вид разход и как допринася за реализиране на печалба. Това помага да се съкратят всички непроизводствени разходи.

Оптимизацията на разходи налага внимателното им анализиране. Анализът изисква и сравняване на фактическите разходи с планираните, да се видят разминаванията и да се вземат необходимите мерки за тяхното отстраняване. За контрола на разхода трябва да има звено, което да съдейства за намаляването им. Друг много по-изгоден вариант е да се ползват услугите на фирма за консултантски услуги, която ще ви предложи оптимизация на разходите, осигуряваща добри финансови резултати.

Целта на оптимизацията на разходи е повишаване ефективността на работа на фирмата, а не просто намаляване на разходите. За да се разработят мероприятия за съкращаване на разходите е необходимо да се разбере как се формират те по всяко направление, как се отразяват на бизнеса и какво следва да се направи за да се намали издръжката. За целта е необходимо да е планират мероприятия за намаляване на разходите или насочването им за по-ефективно използване.

Оптимизацията на разходите е основен елемент на системата за управление на разходите. Само с тази оптимизация фирмата може да успее в условията на бързо променящата се среда.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *